Klientom, wobec których prowadzone jest postępowanie karne oferujemy kompleksową pomoc. Analizujemy szczegółowo akta sprawy, sytuację prawną podejrzanych , ustalamy linię obrony, a także reprezentujemy ich przed organami ścigania oraz sądem. Chociaż nikt nie jest zobowiązany dowodzenia swej niewinności i to na organy ścigania nałożony jest obowiązek udowodnienia popełnienia przez oskarżonego czynu, to nie warto być biernym. Właściwie poprowadzone postępowanie karne pozwala zaoszczędzić czas, nerwy, a często również pieniądze. Warto również wiedzieć, iż nie istnieje adwokat, który jest w stanie doprowadzić do uniewinnienia w każdej sprawie, a w niektórych przypadkach dobrze wynegocjowana ugoda z prokuratorem jest rozsądniejszym rozwiązaniem niż prowadzenie długiego procesu karnego.

 • obrona podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i Prokuraturę  oraz postępowania sądowego przed Sądami Rejonowymi i Okręgowymi
 • reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądem na wszystkich etapach postępowania,
 • zastępstwo procesowe po stronie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna świadkom – na etapie postępowania przygotowawczego
 • prywatne akty oskarżenia
 • obrona w sprawach wstrzymanie lub odroczenie wykonania kary, a także o przerwę w odbywaniu kary
 • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz karno- wykonawczego
 • przygotowywanie pism procesowych, jak np. apelacje, wnioski, zażalenia, kasacje, ułaskawienie
 • zatarcie skazania

W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (m.in. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie);
 • przestępstw komunikacyjnych (m.in. wypadek komunikacyjny, katastrofa w ruchu lądowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
 • przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (m.in. wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie środków odurzających);
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (m.in. zniesławienie, pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, zgwałcenie);
 • przestępstw przeciwko wolności (m.in. groźby karalne, nękanie – stalking);
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (m.in. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej);
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (m.in.  oszustwo kredytowe, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela);
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (m.in. podrobienie lub przerobienie dokumentu, fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego);
 • przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyłudzenie odszkodowania);
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu (m.in. wytwarzanie i handel bronią, czynny udział w zbiegowisku publicznym);
 • postępowania w sprawach nieletnich;
 • wykroczeń (m.in. wykonywanie działalności gospodarczej bez zezwolenia, umyślne wprowadzenie w błąd organu państwowego lub instytucji upoważnionych do legitymowania, podejmowanie czynności zawodowych po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień);
 • innych przestępstw i wykroczeń (m.in. samowola budowlana, niezgłoszenie upadłości spółki, organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia);
 • jak również spraw o odroczenie odbywania kary, przerwę w odbywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Rola adwokata w postępowaniu karnym nie ogranicza się jedynie do obrony oskarżonego, warto pamiętać, iż również pokrzywdzony może korzystać w toku procesu karnego z pełnomocnika. Warto skorzystać z tej możliwości i aktywnie działać już w procesie karnym, zwłaszcza w sprawach, w których zostaliśmy pokrzywdzeni finansowo lub których możemy domagać się zadośćuczynienia. Sąd skazując oskarżonego może bowiem nałożyć na niego obowiązek naprawienia szkody bądź zapłaty zadośćuczynienia. Ten sposób kompensacji powstałej szkody skraca czas uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia, gdyż nie musimy już występować z osobnym pozwem przed sądem cywilnym. Co więcej, nie ponosimy również dodatkowych kosztów sądowych związanych z opłatą od pozwu oraz ewentualnych kosztów pełnomocnika w postępowaniu cywilnym.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa wydane przez prokuratora nie zamyka pokrzywdzonemu drogi do uzyskania satysfakcji przed sądem. Na postanowienia umarzające postępowanie bądź odmawiające jego wszczęcia służy pokrzywdzonemu zażalenie. W przypadku zaś powtórnego umorzenia postępowania, po wykorzystaniu środków zaskarżenia, pokrzywdzony może sam wystąpić do sądu z subsydiarnym aktem oskarżenia. Udzielamy naszym klientom pomocy zarówno w sporządzeniu środków zaskarżenia jak i samych subsydiarnych aktów oskarżenia.