Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Rozwód i separacja

Szczególnym rodzajem spraw z zakresu prawa rodzinnego są sprawy rozwodowe, które są efektem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach rozwodowych na każdym etapie postępowania, świadczymy usługi prawne zarówno dla wnoszących sprawę, jak i pozwanych. Adwokat od spraw rozwodowych zadba o uregulowanie wszystkich spraw związanych z rozwodem i separacją. Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzekaniem o winie małżonka,
 • unieważnienie małżeństwa
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separacja,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

Rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji m.in. dotyczących dzieci, podziału majątku i utrzymania, często są to sprawy skomplikowane, dlatego pomoc doświadczonego prawnika, który zadba o Twoje interesy bywa niezbędna. Dobry adwokat od rozwodów dopilnuje wszystkich formalności i terminów oraz zadba o pozytywne i szybkie rozstrzygnięcie sprawy o rozwód i podział majątku wspólnego.

Zapewniamy obiektywne, rzeczowe i rzetelne doradztwo nie tylko na etapie postępowania rozwodowego (alimenty, kontakty z dziećmi, uregulowanie władzy rodzicielskiej), lecz również po jego zakończeniu, np. w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków. Specjalizacja w prawie rodzinnym oraz sprawach rozwodowych, znajomość prawa oraz wieloletnie doświadczenie procesowe przekłada się na wysoką skuteczność na sali sądowej.

Rozumiemy trudną sytuację naszych Klientów, dlatego działam w sposób dyskretny i delikatny. Nasza Kancelaria Adwokacka w Piasecznie zapewnia indywidualne podejście oraz merytoryczne wsparcie. Sprawom o rozwód i podział majątku zwykle towarzyszą silne emocje, od wyniku sprawy rozwodowej często zależy dalszy los stron, ich dzieci i bliskich, dlatego dbam o komfort psychiczny naszych Klientów i robimy wszystko w celu osiągnięcie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy. Nasz adwokat dokładnie zapozna się z Twoją sytuacją, ustali szczegóły istotne dla sądu, doradzi jak zgromadzić dowody potwierdzające winę małżonka oraz przedstawi dostępne rozwiązania.

Alimenty

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach o alimenty, których obowiązek zapłaty może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Reprezentuję Klientów m.in. w sprawie o:

 • alimenty na dzieci małoletnie i uczące się,
 • alimenty na rzecz krewnego, na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • zwrot niesłusznie płaconych alimentów,
 • egzekucje alimentów.

Sprawy majątkowe

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach majątkowych małżonków. W trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem doradzamy przy wyborze odpowiadającego sytuacji życiowej majątkowego ustroju małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie ograniczenie wspólności majątkowej).

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego będące konsekwencją rozwodu lub separacji albo zakończenia związku nieformalnego (konkubinatu), np. o podział majątku wspólnego małżonków, o rozliczenie konkubinatu. Zakres usług prawnych naszej Kancelarii obejmuje:

 • majątkowe umowy małżeńskie (intercyza), ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka, ustanowienie wspólności majątkowej, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie umowy majątkowej małżeńskiej za nieważną
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez sąd
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • rozliczenie konkubinatu,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka, zapewnienie opieki, reprezentowanie go i zarządzanie jego majątkiem. Jednak w niektórych przypadkach władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem zostają ograniczone lub zawieszone lub wymagają interwencji ze strony sądu lub innych organów państwowych. Usługi obejmują:

 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • nieprzestrzeganie przez rodzica ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dziećmi,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, jego pobytu, władzy rodzicielskiej,
 • sądowe ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • uznanie dziecka,
 • przysposobienie dziecka,
 • wyjazd dziecka za granicę na pobyt czasowy i stały,
 • uprowadzenie dziecka za granicę.